การพัฒนา Dashboard เว็บไซต์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ (KM NMD Anywhere  Anytime)    เป็นการพัฒนารูปแบบการแสดงผลเชิงสถิติเป็นภาพ 

วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของ กวส.พร.

เพื่อส่งประกวดในงานมหกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี งป. 62

———————————————

ชื่อผลงาน (Best Practice) …KM NMD Dashboard ………….……..………………………………………………………

คำสำคัญ  ……หน้าแสดงสถิติ  ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ (KM NMD Dashboard)

  1. เกริ่นนำ

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต

กรมแพทย์ทหารเรือเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการแพทย์แก่กำลังพล  ครอบครัว ทร. และบุคคลภายนอก  ประกอบด้วย หน่วยแพทย์สังกัดกองทัพเรือ. ๓๘  แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.   รพ.ทร.กรุงเทพ พร.  และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ  ซึ่งแต่ละหน่วยอยู่ในพื้นที่ต่างกัน  กระจายทั่วประเทศไทย  บุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือจำเป็นต้องได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริการทางการแพทย์ การให้การดูแลผู้รับบริการทางด้านสุขภาพ  รวมทั้งความรู้อื่น ๆ ที่สนับสนุนงานบริการทางการแพทย์   จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน   ปัจจุบันกรมแพทย์ทหารเรือมีเว็บไซต์การจัดการความรู้  ที่ช่วยในการนำข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ของหน่วยงาน    มารวบรวม นำขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นข้อมูล และจัดเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการสืบค้น  การแสดงสถิติรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งจำนวนเนื้อหา  จำนวนหน่วยที่ลงเนื้อหา  สถิติของเรื่องที่ผู้สนใจเข้ามาใช้งาน  จึงเป็นสิ่งสำคัญ  ที่สามารถบอกถึงความต้องการของผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้  และผู้ที่สนใจในเว็บไซต์ได้ ดังนั้น การทำ KM NMD Dashboard  จึงเป็นส่วนสำคัญที่สามารถให้ผู้สืบค้นข้อมูลทราบถึงจำนวนเนื้อหาทั้งหมด    เรื่องที่น่าสนใจ  รวมทั้งจำนวนหน่วยที่นำข้อมูลขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลผู้ที่ให้ความสนใจในเว็บไซต์การจัดการความรู้ พร.และนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 

สภาพทั่วไป

กรมแพทย์ทหารเรือเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรจำนวนมาก ทั้งบุคลากรสายแพทย์  และบุคลากร สนับสนุนงานบริการทางการแพทย์  ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  ข้าราชการชั้นประทวน     และลูกจ้างประจำ ประมาณ ๓,๒๓๑ คน (ข้อมูลจาก กพ.พร.ปีงป.๖๑)  นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ       และนักเรียนนาวิกเวชกิจ   บุคลากรเหล่านี้มีความจำเป็นต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงาน  ทั้งทางด้านการ บริการทางการแพทย์  และความรู้ที่สนับสนุนงานบริการทางการแพทย์  ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลความรู้      และการเผยแพร่ความรู้  เป็นเรื่องที่สำคัญที่สนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว   ปัจจุบันเว็บไซต์การจัดการ ความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ  ได้รวบรวมความรู้ที่จำเป็นและสำคัญ   รวมถึงมีการรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญใน องค์ความรู้ต่าง ๆ  แต่ยังไม่มีการรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์การจัดการความรู้ พร.

กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ เห็นความสำคัญของสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์การจัดการความรู้  จึงได้พัฒนา Dashboard ขึ้น เพื่อให้สถิติในเชิงรูปภาพ ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น

ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

การพัฒนา Dashboard เว็บไซต์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ (KM NMD Anywhere  Anytime)    เป็นการพัฒนารูปแบบการแสดงผลเชิงสถิติเป็นภาพ  ทำให้ผู้ที่ใช้งานด้านสถิติสามารถมองภาพของข้อมูลได้ง่ายขึ้น  และสามารถนำใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

  • เพื่อให้มีหน้าแสดงสถิติในเว็บไซต์การจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ (KM NMD Dashboard)

 

ป้าหมาย

  • ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ …มีหน้าแสดงสถิติในเว็บไซต์การจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ (KM NMD Dashboard)
  • ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ……ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ (KM NMD Anywhere Anytime)  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

 

  1. ลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ขั้นที่ 1   เลือกเรื่องที่ต้องการแสดงสถิติของข้อมูลในเว็บไซต์การจัดการความรู้ พร.

ขั้นที่ 2   นำข้อมูลมาประมวลผล

ขั้นที่ 3   แสดงสถิติในรูปแบบภาพ และกราฟ

 

        แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ KM NMD Anywhere Anytime

  1. ผลการดำเนินการ

การพัฒนารูปแบบการแสดงสถิติในเว็บไซต์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ (KM NMD Dashboard)   จะช่วยให้ผู้ที่สนใจข้อมูลสถิติในเว็บไซต์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และเพื่อนำไปพัฒนารูปแบบทางสถิติต่อไป

 

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ พร.อย่างไร

กรมแพทย์ทหารเรือ  สามารถรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การจัดการความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ พร.ต่อไป

 

  1. บทเรียนที่ได้รับ

          – ผู้พัฒนารูปแบบการนำเสนอสถิติบนเว็บไซต์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องการนำข้อมูลมาแสดงเป็นสถิติให้ทันเทคโนโลยี ยุค Thailand 4.0

 

  1. ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ได้แก่ นโยบายของผู้บริหารสูงสุด  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร รวมถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง

 

  1. 6. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และ/หรือรางวัลที่ได้รับ

เผยแพร่หน้าแสดงสถิติเว็บไซต์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ (KM NMD Dashboard) ผ่าน

ทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

  1. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ)

เว็บไซต์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ( KM  NMD Anywhere Anytime )

 

————————————–

 

396 total views, 1 views today

About ร.อ.ณัฏฐ์ภัทร์

View all posts by ร.อ.ณัฏฐ์ภัทร์ →

ใส่ความเห็น