แนวทางการตรวจสภาพความพร้อมใช้ของห้องควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ( Isolation Room )

                                                                  

กองสนับสนุน กรมแพทย์ทหารเรือ (กอง สน.พร.) มีภารกิจดำเนินการ ประสานงาน และจัดการ ในเรื่องวิศวกรรมโรงพยาบาล การโยธา  การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ การซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ การซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ การขนส่ง  การบริการอาหารและอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ได้มีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ขึ้นใหม่จำนวนหลายห้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาล เช่น ห้องตรวจติดเชื้อ Isolate room(OPD-กุมาร)  ห้องพ่นยา(กุมารเด็ก)           ห้อง CATH LAB  ห้องตรวจจุลินทรีย์ (Identify Room)  ห้อง Nurse Station CCU เป็นต้น  ซึ่งในแต่ห้องก็จะมีมาตรฐานควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องไว้แตกต่างกัน เช่น ควบคุมปริมาณลม  ควบคุมอุณหภูมิ  ควบคุมความดันอากาศ  ควบคุมทิศทางการไหลเวียนของอากาศ และอื่นๆ  ซึ่งได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันเชื้อโรคของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการตรวจวัดค่าและทดสอบระบบก่อนตรวจรับใช้งาน (Commissioning Tests) แต่เมื่อมีการใช้งานห้องเหล่านี้ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งสภาวะที่ถูกควบคุมของห้องจะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์หรือเกิดจากการสภาวะแวดล้อมการใช้งานห้องที่เปลี่ยนไป  ดังนั้น กอง สน.พร. ซึ่งมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโรงพยาบาลและการใช้งานอาคารสถานที่ จึงได้สืบค้นรวบรวมมาตรฐานข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ด้านการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในห้องประเภทต่างๆ ทั้งค่าที่ได้จากการออกแบบ ค่าที่ได้จากการตรวจวัดก่อนใช้งาน รวมถึงค่าจากมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการตรวจสภาพความพร้อมใช้ของห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ของ กอง สน.พร. และหน่วยผู้ใช้ห้องนี้ ใช้ในการตรวจประเมินสภาพความพร้อมใช้ของห้องในเบื้องต้น
# เอกสารบทความฉบับสมบูรณ์

แนวทางการตรวจสภาพความพร้อมใช้ของห้องควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

613 total views, 2 views today

About น.ท.ชนะ ภูมิประเสริฐ

View all posts by น.ท.ชนะ ภูมิประเสริฐ →

ใส่ความเห็น