ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ


 

ลำดับ สาขา ปี
2559 2562 2563 2564 2565 2566 2567
 1 แพทย์ 19 17
 2 ทันตแพทย์ 7 1
 3 พยาบาล 11 21
 4 เภสัชกร 1
 5 จิตวิทยาคลินิก 2
 6 เทคนิคการแพทย์ 3
 7 กายภาพบำบัด 1
 8 การเงิน 4
 9 วิศวกรรม 1 2
รวม 39 51

 


ปี 2559

 • แพทย์
  • น.อ.หญิง ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ
  • น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน
  • น.อ.หญิง ภัทรพร ศิรามพุช
  • น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์
  • น.อ.หญิง พรรณวิภา ผลชีวิน
  • น.ท.หญิง นันทวรรณ ธรรมวรากุล
  • น.อ.หญิง ธีรานันท์ ไวยวุฒิ
  • น.อ.หญิง จุไรรัตน์ วัจนะมงคล
  • น.อ.หญิง กัญญรัตน์ อุปนิสากร
  • น.อ.สหรัฐ หวังเจริญ
  • น.อ.พิทักษ์ พงศ์นนทชัย
  • น.อ.ฉัตรชัย ปิตุรงคพิทักษ์
  • น.อ.กำพล ศรีโพธิ์ทอง
  • น.ท.หญิง นภางค์ เกษโกวิท
  • น.ท.หญิง กุลณดา ชัยนาม
  • น.ต.นฤเบศ รุ่งรัตนวิไล
  • น.ท.นพดล คู่สุวรรณกุล
  • น.ต.จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์
  • น.ต.กวิน เพียรมี
 • ทันตแพทย์
  • น.อ.หญิง ชรินทร์ทิพย์ ศรีสำราญ
  • น.อ.ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร
  • น.อ.มานิต รัตนกิจกมล
  • น.ท.หญิง ลาวัลย์ สายพรชัย
  • น.ท.หญิง จุฑาทิพย์ อุดมศักดิ์
  • น.ท.นริศ ลุประสิทธิ์
  • น.ต.เฉลิมพล พรมมาศ
 • พยาบาล
  • น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ
  • น.อ.หญิง ดร. พว.ธนพร แย้มสุดา
  • น.ท.หญิง ดร. กันทิมา ชะระภิญโญ
  • น.ต.หญิง เฟื่องฟ้า อยู่ใจเย็น
  • น.ต.พิทักษ์ ทองสุข
  • น.ต.หญิง กษริน โพธิ์งาม
  • น.ต.หญิง เกษินี เอกสาตรา
  • น.ต.หญิง จันทิรา จันทนุกูล
  • น.ต.หญิง จิตรสุดา สว่างอารมณ์
  • ร.อ.กฤตนัย สารภี
  • ร.อ.นริศ ชัยสุวรรณ
 • เภสัชกร
  • น.อ.รุ่งพันธุ์ นาวีสุรพล
 • วิศวกรรม
  • น.ท.สมนึก พงษ์สิน

ปี 2562

 • แพทย์
  • น.อ.หญิง สุมัทนา ณ ป้อมเพ็ชร์
  • น.อ.หญิง สุทธิสินี เจริญยิ่ง
  • น.อ.หญิง ภิญญูดา เจริญผล
  • น.อ.หญิง พริ้มเพรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
  • น.อ.หญิง นวภรณ์ ผลากรกุล
  • น.อ.หญิง จริยา สันตติอนันต์
  • น.อ.เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์
  • น.ท.อานุภาพ กาญจนเตมีย์
  • น.ท.หญิง อรภัทรา คงประยูร
  • น.ท.หญิง ปิยะภัทร์ สมานพิบูลย์ผล
  • น.ท.หญิง นิภาภัทร ธนลาภอนันท์
  • น.ท.หญิง ชุติมาศ ไชยรักษ์
  • ว่าที่ น.ท.หญิง ชัชชษา จรัณยานนท์
  • น.ท.หญิง กุลณดา ชัยนาม
  • น.ท.บัณฑิต นวนพรัตน์สกุล
  • ว่าที่ น.ต.หญิง พัตชา พาไพศาล
  • ว่าที่ น.ต.หญิง แจ่มจันทร์ จันทร์แจ้ง
 • ทันตแพทย์
  • น.ต.หญิง มาศนิสา เจริญจิตต์
 • พยาบาล
  • น.อ.หญิง สุมนา วะสีนนท์
  • น.อ.หญิง ดร. พรทิพย์ ไตรภัทร
  • น.ท.หญิง อรุณี ลออวิไล
  • น.ท.หญิง อรวรรณ ฆ้องต้อ
  • น.ท.หญิง อรณิชา ผิวบัวเผื่อน
  • น.ท.หญิง อภิวรรณี แหวนทอง
  • น.ท.หญิง แสงดาว การุณยวนิช
  • น.ท.หญิง สุนทรี กองจันทร์
  • น.ท.หญิง ศิริพร สุขเจริญ
  • น.ท.หญิง วริศรา โชติสกุล
  • น.ท.หญิง วรรณพร ทองแสงจันทร์
  • น.ท.หญิง ปริญา พึ่งประสิทธิ์
  • น.ท.หญิง นฤมล บริสุทธิ์ธรรม
  • น.ท.หญิง นภัสกมล เพชรนรรัตน์
  • น.ท.หญิง นพวรรณ แสนคราม
  • น.ท.เงิน พวงนาค
  • น.ต.หญิง มรกต เขียวอ่อน
  • น.ต.หญิง เบญจวรรณ สายวิจิตร
  • น.ต.หญิง เดือนเพ็ญ ใจสมคม
  • น.ต.หญิง ณัฐกฤตา เอี่ยมประดิษฐ์
  • พ.จ.อ.ภาณุเดช นพไธสง
 • จิตวิทยาคลินิก
  • น.ท.หญิง ปิยมาภรณ์ สิงห์คำ
  • น.ต.หญิง สุกัญญา กุลบุดดี
 • เทคนิคการแพทย์
  • น.ท.เศรษฐพงศ์ ธิมาหาร
  • น.ต.หญิง ชนุตรี เกิดมณี
  • น.ต.หญิง วีณิฏา หุตะเจริญ
 • กายภาพบำบัด
  • น.อ.หญิง ปฐมรัตน์ รื่นเริง
 • การเงิน
  • น.อ.ถนอมศักดิ์ ทองใบใหญ่
  • น.ท.หญิง วารุณี คลายภิรมย์ 
  • น.ต.สำราญ อุดทา
  • ร.ท.ทัณฑวัต ครุธมั่น
 • วิศวกรรม
  • น.ท.ชนะ ภูมิประเสริฐ
  • น.ต.รามสมภพ จันทานี 

 

 

 

1,308 total views, 1 views today