เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ (KM) ของ ทร. 2561

ผนวก ข การรายงานผลการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ 2561
อนุผนวก 1 ของผนวก ข เกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร.
อนุผนวก 2 ของผนวก ข เกณฑ์การให้คะแนนรายงานแนวปฏิบัติที่ดี
ผนวก ก แนวทางการตรวจประเมินผลการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ 2561

 

เป้าหมายในการพัฒนากำลังพลในปี งป.63 (7 ด้าน)
การประชุมชี้แจง คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.2562
การประชุมคณะอำนวยการการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 19 พ.ย.61 เวลา 0900 – 1200 ณ ห้องประชุม พร.1

download file 

1,680 total views, 6 views today