การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบงานวิศวกรรม

กองสนับสนุนเป็นหน่วยงานทางเทคนิคที่สนับสนุนการออกแบบและประมาณการในงานซ่อม ปรับปรุง อาคารสิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างอาคาร ทั้งภายนอกภายใน ให้กับหน่วยขึ้นตรงต่างๆของกรมแพทย์ทหารเรือ ในแต่ละปีก็จะหน่วย นขต.พร. รายงานขอรับการสนับสนุนงานด้านการซ่อมปรับปรุง อาคารสถานที่ ที่ต้องมีการออกแบบและเขียนแบบ ปีละประมาณ  20 งาน ซึ่งการออกแบบงานก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุงอาคารสถานที่ ต่างๆ ผู้ออกแบบจะต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการคำนวณ เพื่อให้การก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุงนั้นถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม หลังจากนั้นจะต้องมีการถ่ายทอดความคิดมาเป็นแบบภาพทางวิศวกรรม โดยการเขียนแบบเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเพื่อให้สามารถนำไปประกอบการกำหนดรายละเอียดของงาน  การประมาณราคา การนำไปเสนอให้เจ้าของงานพิจารณา และ การนำไปก่อสร้าง ซึ่งการเขียนแบบนั้น สามารถเขียนด้วยมือ ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ โปรแกรมที่นิยมใช้ในการเขียนเช่น Autocad  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การเขียนแบบ สองมิติ(2D) เนื่องจากการเขียนแบบ สามมิติ(3D) จะต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีขั้นตอนที่ยาก และใช้เวลานานในการเขียน  เพื่อให้การออกแบบและเขียนแบบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงมีการใช้โปรแกรมออกแบบภาพแบบ สามมิติ(3D) มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีความรวดเร็วทันเวลา และตรงกับความต้องการของเจ้าของงาน
ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  1. เป็นการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน
  2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SketchUp นั้นสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น งานออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบภายใน งานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบกลไกการทำงานของเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์
  3. ข้อดีของโปรแกรมนี้คือการเขียนแบบเป็นแบบสามมิติ(3d)และวิธีการใช้งานไม่ซับซ้อน
  4. การนำเสนอแบบภาพ เพื่อการนำเสนอแนวคิดหรือรูปแบบก่อนการสร้างหรือตกแต่งจริง ต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าของงานอาจไม่มีความรู้ด้านงานวิศวกรรม การนำเสนอภาพแบบสองมิติ (2d) อาจจะสื่อไม่ค่อยชัดเจนหรือเข้าใจง่ายเหมือนการใช้แบบภาพสามมิติ (3d) ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพใกล้เคียงกับที่ก่อสร้าง เข้าใจตรงกัน สามารถออกแบบเพื่อนำเสนอและผู้ใช้สามารถปรับรูปแบบหรือสีของวัสดุได้ตรงตามความต้องการ ทำให้ไม่ต้องแก้แบบหรือการแก้ไขปรับเปลี่ยนเมื่อเริ่มก่อสร้างจริง งานเสร็จเร็วขึ้น
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กอง สน.พร62    // คลิกเพื่อโหลดไฟล์ PDF

336 total views, 1 views today

About น.ท.ชนะ ภูมิประเสริฐ

View all posts by น.ท.ชนะ ภูมิประเสริฐ →

ใส่ความเห็น