การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายพัสดุของคลังกองส่งกำลังสายแพทย์ ด้วยใบเบิกอิเล็กทรอนิกส์

จากนโยบายของกองทัพเรือ และนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือ ให้นำระบบบริหารพัสดุที่เป็นระบบเดียวกันมาใช้ในการบริหารพัสดุคงคลัง และเชื่อมโยงระบบทั้ง พร.และ พร.เชื่อมโยงพรสู่ ทร. อีกทั้งสภาพปัญหาที่เกิดในกระบวนการเบิกจ่ายพัสดุของคลัง กสพ.พร.ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น กสพ.พร.ร่วมกับ ศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ นำโปรแกรมใบเบิกอิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Supply ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมพัสดุคงคลังอัตโนมัติ SUPINV 1 – 3 V.4 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมที่สร้างใบเบิก upload ใบเบิก และส่งใบเบิกพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้งาน

การปรับเปลี่ยนมาใช้การเบิกจ่ายพัสดุของคลังกองส่งกำลังสายแพทย์ ด้วยใบเบิกอิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Supply นั้นกสพ.พร.จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบใหม่ แต่ยังคงไว้ในขั้นตอนสำคัญของระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุ เช่น การลงนามอนุมัติการจ่ายพัสดุ เป็นต้น

ในการเบิกจ่ายพัสดุของคลังกองส่งกำลังสายแพทย์ ด้วยใบเบิกอิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Supply ในระบบควบคุมพัสดุคงคลังอัตโนมัติ SUPINV 1 – 3 V.4 นั้นหน่วยเบิกสามารถเรียกดูข้อมูลพัสดุ เพื่อทราบสถานะคงคลังของ กสพ.พร.ที่มีอยู่ สำหรับรายการที่หน่วยสามารถเบิกได้ โดยหน่วยเบิกจะกรอกข้อมูลรายการและจำนวนพัสดุที่ต้องการเบิก ทางคอมพิวเตอร์ พิมพ์ใบเบิกนั้นออกมาจากระบบเพื่อให้หัวหน้าหน่วยลงนามอนุมัติเบิกพัสดุ จากนั้น upload ใบเบิก และส่งใบเบิกพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ มาถึงคลัง กสพ.พร.เพื่อให้เจ้าหน้าที่คลัง กสพ.พร.ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอน เจ้าหน้าที่คลัง กสพ.พร.สามารถดึงข้อมูลผ่านระบบมาตัดจ่ายได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ทั้งนี้ยอดการเบิกอยู่ในดุลพินิจของหน่วยเบิก ส่วนการพิจารณาตัดจ่ายเป็นดุลพินิจของหน่วยสั่งจ่าย ซึ่งทั้งสองส่วนต้องเป็นไปตามกรอบบัญชียาและวงเงินจัดสรรที่ พร.อนุมัติไว้
ดังนั้นจึงเป็นการลดงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายพัสดุ อีกทั้งเมื่อพิมพ์ใบจ่ายพัสดุส่งกลับให้หน่วยเบิกพร้อมพัสดุที่นำส่งหน่วยเบิก จะมีข้อมูลรายละเอียดของพัสดุ เช่น วันหมดอายุของยา เป็นต้น จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบันทึกไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขั้นตอนการรับพัสดุ ที่มีอยู่แล้วอย่างคุ้มค่า

ฉบับเต็ม >> ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

 

796 total views, 1 views today

About น.อ.หญิงจันทิมา บำรุงภักดี

View all posts by น.อ.หญิงจันทิมา บำรุงภักดี →

ใส่ความเห็น