รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

บทความแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี งป.60 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

วิชาชีพพยาบาล เป็นสาขาอาชีพชั้นสูงหนึ่งในสังคม ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบัติงานภายใต้องค์ความรู้ทางการพยาบาล ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพของประชาชน ในภาวะปกติ เบี่ยงเบน และเมื่อเกิดความเจ็บป่วย เป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้นเป้าหมายในการผลิตพยาบาลวิชาชีพจึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นที่คุณภาพและมาตรฐานเป็นสำคัญ โดยมีสภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักในการควบคุม ซึ่งใช้วิธีการสอบความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศด้วยแบบสอบมาตรฐานที่สภาการพยาบาลจัดทำขึ้น จำนวน 8 รายวิชา เพื่อคัดผู้ที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยกำหนดเกณฑ์ว่าจะต้องมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชา และแม้ว่าสภาการพยาบาลจะกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ 3 ครั้ง แต่สถาบันการศึกษาพยาบาลจะทำการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหว่างกัน โดยใช้จำนวนของผู้สอบผ่านทุกรายวิชาในการสอบรอบแรก

รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เป็น หนึ่งสาขาทางการพยาบาลที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องทำการสอบความรู้ ซึ่งในปี 2556 ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านรายวิชานี้ในรอบแรก ร้อยละ 90.70 ดังนั้น อาจารย์ในภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ วพร.ศวก.พร. จึงได้จัดการความรู้เพื่อสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิต ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มีเป้าหมายให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนสอบผ่านในรอบแรก รูปแบบการเตรียมความพร้อมใช้ โมเดลซิปปา ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีขั้นตอนการสอน 7 ขั้นตอน ตั้งแต่ ขั้นตอนการทบทวนความรู้เดิม ไปจนกระทั่งขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ผลของการใช้โมเดลดังกล่าว ทำให้ผลการสอบในปี 2557 ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านในรอบแรกเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 95 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปี 2558 อาจารย์ในภาควิชาจึงมีการทบทวนการปฏิบัติ (After Action Review) และเพิ่มการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ระหว่างอาจารย์กับนักเรียนในการปรึกษาด้านวิชาการได้อย่างไร้ข้อจำกัดในด้านเวลา และสถานที่ ทำให้ผลการสอบผ่านในรอบแรกเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ดาวน์โหลด 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์กรมแพทย์ทหารเรือ

483 total views, 1 views today

About น.ท.หญิงสุนทรี มอญทวี

View all posts by น.ท.หญิงสุนทรี มอญทวี →

ใส่ความเห็น