กิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ COP กองสนับสนุน พร.

กอง สน.พร. ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ COP ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดทำแบบและนำเสนองาน ออกแบบทางวิศกรรม ระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ. 63

คณะทำงานจัดการความรู้ KM FA ของ กอง สน.พร. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดทำแบบและนำเสนองาน ออกแบบทางวิศกรรม ( SKETCH UP ) โดย วิทยากรผู้ถ่ายทอด คือ หน.วิศวกรรมโรงพยาบาล กอง สน.พร. ผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วยข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กองสนับสนุน และ ผู้ที่ สนใจ ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจ และสามารถนำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน ได้ดีขึ้น

การจัดประชุม km กอง สน.พร.
การเรียนรู้จากงานที่ นำไปใช้ปฏิบัติจริง
เรียนรู้ทฤษฎี หลักการ
การจับกลุ่ม ฝึกปฏิบัติจริง
วิทยากร ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้งานจริง
ผลงาน

3,721 total views, 13 views today

About น.ท.ชนะ ภูมิประเสริฐ

View all posts by น.ท.ชนะ ภูมิประเสริฐ →

ใส่ความเห็น