KM-process-

การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพ งานอำนวยการ
การป้องกันโรค งานส่งกำลังสายแพทย์
การสร้างขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลกู้ฟื้นคืนชีพและช่วยชีวิตให้กับกำลังพล ทร. และประชาชน งานจัดการด้านสวัสดิการสุขภาพให้กับกำลังพล ทร.
การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ (กาย จิต ทันต์) งานบริการวิทยาการ
การเคลื่อนย้ายลำเลียง การส่งกลับสายแพทย์ และการดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายส่งกลับ งานเวชสารสนเทศ
งานให้คำปรึกษาทางไกลด้านการแพทย์ การเงิน การบัญชี
งานสนับสนุนด้านวิศวกรรม ซ่องบำรุง และขนส่ง
ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ทหารเรือ
วิจัยและสร้างนวัตกรรม
ศึกษาอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์